Hur väljer du att leva ditt liv?

Den är en fråga svår att ge ett entydigt svar på. De flesta människor skulle förmodligen svara att det beror på. Den otroligt anpassande människan behöver ta hänsyn till tid, plats och situation innan några som helst slutsatser kan dras. Ofta är dessa i sin tur även omedvetna eftersom livet har sin naturliga gång med en mängd val och beslut där närmre reflektion eller tanke inte hinner bearbetas. En livsstil är ett oändligt spektrum som på samma gång både kan vara konstant, diffust, transparent och föränderligt.

En tvetydig resa

Människan är den enda levande varelsen som kan planera för sin och andras framtid. Hen kan agera idag utifrån hur morgondagen förväntas se ut. Olikt alla andra arter kan det härskande släktet i tanken förbereda en kommande handling. Det kan med fog påstås att teori på ett fascinerande sätt omsätts i praktik. Denna antecipatoriska egenskap har på gott och ont både gjort människan till planetens överhuvud och undersåte.

Hur gemene man väljer livsstil beror på en rad omständigheter. Det handlar i grund och botten om ett öppet möte mellan individualism och kollektivism där hänsyn behöver tas till bägge ytterligheterna. De ingår i ett slags beroendeförhållande där det ena inte utesluter det andra.

Livsstil handlar i grunden om intressen och trender men präglas dessutom starkt av känslor, vanor, beteenden samt tankar. Eftersom alla människor är olika finns det ingen universallösning på hur detta i grunden ska eller bör gå till. I en ständigt orolig samt orättvis värld lever vi med olika bakgrund samt förutsättningar. Akademikliniken ser till att de yttre aspekterna kan försvaras för att underlätta livet vid eventuella begränsningar, även om insidan alltid förhåller sig mest vital. Det gäller likt livet i allmänhet att se till helheten där kroppen fungerar som ett enhetligt system.

I en ständigt utvecklande värld gäller det att hitta en balans där livets alla utmaningar kan hanteras på bästa sätt.